KREDIETNODIG.BE

Kredietnodig is de commerciële benaming van Krediet Assistance bv, met maatschappelijke zetel Hallebaan 5C – 1671 Pepingen, ondernemingsnummer 0470.960.635, telefoonnummer 02/383.01.01 en e-mailadres: info@kredietnodig.be. Krediet Assistance bv onderschrijft de gedragscode van BeCommerce Trustmark.

Krediet Assistance bv is onafhankelijk makelaar in consumentenkrediet en bemiddelaar voor hypothecair krediet. Toezichthouder: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economische inspectie, North Gate III, Koning Albert II-laan 16 te 1000 te Brussel. Krediet Assistance bv is onafhankelijk verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, Congresstraat 12-14, 1000 te Brussel onder nummer FSMA 47568A.

Om je aanvraag te kunnen behandelen, moet de kredietverlener de bestanden van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België, zijn eigen bestanden en eventueel de bestanden van Atradius, kredietverzekeraar, raadplegen.

PUBLICITEIT

De inhoud van deze website heeft ook een commercieel karakter. Indien bepaalde informatie niet duidelijk is, kun je contact opnemen met Kredietnodig.be via mail op info@kredietnodig.be of telefonisch op 02/383.01.01.

De informatie op deze website wordt regelmatig up-to-date gehouden. Daarbij streeft Kredietnodig.be ernaar om op elk moment actuele en relevante informatie ter beschikking te stellen, zonder hiervoor aansprakelijk te zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld bepaalde promoties tijdelijk zijn, wat kan inhouden dat op bepaalde momenten deze informatie niet meer van toepassing is.

Je kunt geen contractuele rechten ontlenen aan de informatie weergegeven op onze website. Kredietnodig.be is enkel gehouden en gebonden door erkende contractuele documenten, die worden overgemaakt nadat alle inlichtingen zijn ingewonnen en mits aanvaarding van je kredietdossier.

AANVRAAG

Indien je via deze website een krediet of verzekering aanvraagt, dien je er zeker van te zijn dat je alle informatie op onze website begrijpt. Indien je toch nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze kredietadviseurs.

BESCHIKBAARHEID

Kredietnodig.be stelt alles in het werk om de toegang tot de website permanent te garanderen. Kredietnodig.be behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaandelijke verwittiging in geval van risico op misbruik, fraude, onderhoudswerken verbeteringen en/of wijzigingen de toegang tot de website tijdelijk te blokkeren.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Bepaalde delen van de website zijn slechts toegankelijk mits gebruik van een gebruikersnaam (user-id) en een toegangscode. Deze gebruikersnaam en toegangscode zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Je verbindt er je toe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om het persoonlijk en vertrouwelijk karakter te bewaren, onder meer door de betreffende informatie niet te noteren noch door te geven aan derden. Behoudens zware of opzettelijke fout van Kredietnodig.be bent je alleen aansprakelijk voor alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou worden veroorzaakt aan jezelf, Kredietnodig.be of derden, door elk gebruik of misbruik van jouw gebruikersnaam en toegangscode.

AUTEURSRECHTEN

Kredietnodig.be is de houder van de auteursrechten op deze website. Tenzij met voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Kredietnodig.be, is elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, van deze website of zijn inhoud, onder welke vorm ook, waaronder bij wijze van fotokopie, microfilm, magnetische band, diskette en elk ander elektronisch middel, verboden. Indien je gebruik wenst te maken van de inhoud van deze website, gelieve contact op te nemen via ons e-mailadres.

HYPERLINKS

Deze website bevat hyperlinks naar websites die worden beheerd door derden. Kredietnodig.be oefent geen enkele controle uit over websites beheerd door derden. Kredietnodig.be kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites beheerd door derden. Naar de website van Kredietnodig.be mag, tenzij met de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Kredietnodig.be, geen hyperlink tot stand worden gebracht. Deze website mag evenmin het voorwerp uitmaken van “framing”, tenzij met de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Kredietnodig.be.

KLACHTENBEHANDELING

Ons kantoor doet haar uiterste best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Voor al je vragen en problemen kun je in eerste instantie terecht bij ons. Wij zijn bereikbaar via telefoon of e-mail. Indien je klachten zou hebben in verband met jouw kredietaanvraag, kun je een schrijven richten aan het volgende adres (met vermelding van je naam, voornaam, klantnummer en dossiernummer van je krediet): Krediet Assistance bv- Hallebaan 5C – 1671 Pepingen.

Indien je niet akkoord gaat met het antwoord of als je een klacht hebt over onze dienstverlening die wij niet in onderling overleg kunnen oplossen, heb je de mogelijkheid om een beroep te doen op de Bemiddelingsdienst voor banken, kredieten en beleggingen:
North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (bus 2), 1000 te Brussel
Tel: +32 2 545 77 70
Fax: +32 2 545 77 79
ombudsman@ombudsfin.be
https://www.ombudsfin.be

Wenst je een klacht in te dienen inzake online consumentengeschillen, dan kan dit op de website van de Europese Commissie.

ONS KANTOOR

Krediet Assistance bv – Credit Assistance bv
Hallebaan 5C – 1671 Pepingen
RPR Brussel 0470.960.635
Tel: 02/383.01.01
info@kredietnodig.be
https://www.kredietnodig.be

REGISTRATIE BIJ DE FSMA (AUTORITEIT VOOR FINANCIELE DIENSTEN EN MARKTEN)
Ons kantoor is, met ondernemingnummer RPR Brussel 0470.960.635, ingeschreven in het register van bemiddelaars inzake hypothecair krediet naar Belgisch Recht, in het statuut makelaar in hypothecair krediet. Deze inschrijving kunt je verifiëren op de website van FSMA.

Als kredietmakelaar bevelen wij producten aan uit een ruim gamma van op de markt beschikbare kredietovereenkomsten. Ons kantoor analyseert een voldoende aantal op de markt beschikbare producten en beveelt één of meer op de markt beschikbare kredietovereenkomst(en) aan rekening houdend met jouw  behoeften, financiële situatie en de persoonlijke omstandigheden.

VERGOEDING
Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die je als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekerings-portefeuille van onze onderneming bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van jouw als klant.

COMMISSIE
Voor onze bemiddeling inzake kredieten ontvangt ons kantoor een commissie, waarvan het bedrag nog niet is gekend. Het reële bedrag van deze commissie zal in een late fase in de ESIS (Europees gestandaardiseerde informatiefiche) worden toegelicht.

Op verzoek informeert ons kantoor over de variatie in de hoogte van de commissielonen die worden betaald door de verschillende kredietgevers die de aan de consument aangeboden kredietovereenkomsten verstrekken.

ASSURMIFID GEDRAGSREGELS EN BELANGENCONFLICTENBELEID

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt je in dit verband de volgende informatie mee:

AANGEBODEN PRODUCTEN EN DIENSTEN

Begrip verzekeringsbemiddeling
“Onze onderneming biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan”.

Nummers van de takken en de titulatuur

 • Ongevallen
 • Ziekte- Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel
 • Casco rollend spoorwegmaterieel
 • Luchtvaartuigcasco
 • Casco zee-en binnenschepen
 • Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen
 • Brand en natuurevenementen
 • Andere schade aan goederen
 • BA motorrijtuigen
 • BA luchtvaartuigen
 • BA zee-en binnenschepen
 • Algemene BA
 • Krediet
 • Borgtocht
 • Diverse geldelijke verliezen
 • Rechtsbijstand
 • Hulpverlening
 • Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen
 • Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen
 • Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen
 • Kapitalisatieverrichtingen
 • Beheer van collectieve pensioenfondsen

Polisvoorwaarden
In een later stadium wordt de mogelijkheid voorzien om alle polisvoorwaarden publiek te raadplegen.

INFORMATIE OVER HET BELANGENCONFLICTENBELEID
“De AssurMiFID-gedragsregels leggen onze onderneming op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder meer informatie over hoe onze onderneming hieraan invulling geeft”.

Wetgevend kader
Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28 is van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.Overeenkomstig deze gedragsregels is onze onderneming gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling. De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door onze onderneming geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

Welke belangenconflicten?
Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft onze onderneming in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in onze onderneming geïdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) onze onderneming en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van onze onderneming en haar eventuele groepsstructuur. Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft onze onderneming de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt
 • Situaties waarbij onze onderneming een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan
 • Situaties waarbij dezelfde bedrijvigheid als de cliënt wordt uitgeoefend
 • Situaties waarbij onze onderneming een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling
 • Situaties waarbij onze onderneming deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en)
 • Situaties eigen aan onze onderneming: vb groepsstructuren

Welke maatregelen neemt onze onderneming?
Onze onderneming neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert. Het gaat onder meer om:

 • Een interne instructienota.
 • Een aangepast verloningsbeleid.
 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten.
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van onze onderneming om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant.
 • Een regeling betreffend het ontvangen van voordelen.
 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien noodzakelijk zal het beleid betreffende belangenconflicten van onze onderneming aangepast en/of geactualiseerd worden.

Specifieke transparantie
Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, word je geïnformeerd door onze onderneming over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat je een weloverwogen beslissing kan nemen. Je kunt met ons contact opnemen voor meer informatie.

* wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen, alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Lees ook onze privacyverklaring.